+31(0)6 47 90 2855 info@deautotaxateur.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN,
LEDEN VAN DE 
FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN,
WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD 
BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR 
AMSTERDAM MET INGANG VAN 30-06-2005 ONDER NUMMER 40530226

A. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Federatie : Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken,

gevestigd te Amsterdam.

Taxateur : een RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op

welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, zijnde lid van de Federatie.

Makelaar : een lid van de Federatie die, als RegisterMakelaar-Taxateur geregistreerd,

hetzij zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand

brengen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot roerende

zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling

is geregistreerd, in opdracht en op naam van personen tot wie hij

niet in vaste betrekking staat, hetzij beherend vennoot van een vennootschap

of bestuurder van een rechtspersoon is, die haar bedrijf maakt van

het verrichten van deze handelingen, hetzij in dienstbetrekking staande tot

een persoon, vennootschap of rechtspersoon als in dit artikel bedoeld, of

namens zijn werkgever de in dit artikel vermelde handelingen verricht;

het hiervoor bedoelde bedrijf kan mede omvatten het bemonsteren en

waarderen van roerende zaken en het uitbrengen van deskundigenberichten.

Voorwerpen : alle roerende zaken waarover de diensten van de Makelaars en Taxateurs

zich kunnen uitstrekken.

Waarde : de aan Voorwerpen door de Makelaar of Taxateur toegekende waarde.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te voorzien van een of

meer diensten door een Makelaar of Taxateur.

B. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de (mogelijke) verlening van

diensten door een Makelaar en/of Taxateur, hierna mede tezamen aan te duiden als:

Makelaar/Taxateur, met betrekking tot de Voorwerpen.

 1. Een overeenkomst tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever komt tot stand

nadat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk dan wel mondeling aan de

Makelaar/Taxateur heeft verleend. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand

zodra de Makelaar/Taxateur met instemming van de Opdrachtgever is begonnen met

de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever.

 1. Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de Makelaar/Taxateur en de

Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel C.4 aangegaan voor

bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het

schriftelijke rapport. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling tussen de

Makelaar en de Opdrachtgever wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel D.4

aangegaan voor onbepaalde tijd.

 1. Indien tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever/natuurlijk persoon die niet

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst tot stand komt

waarbij, in het kader van een door de Makelaar/Taxateur georganiseerd systeem voor

dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend

gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand,

dan het geldt het hiernavolgende:

 1. Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst

wordt gesloten, is de Opdrachtgever/natuurlijk persoon gerechtigd om de

overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Onder

bepaalde omstandigheden bedraagt deze termijn drie maanden vanaf het sluiten

van de overeenkomst. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief

of fax) te geschieden.

 1. De Opdrachtgever/natuurlijk persoon kan geen gebruik maken van bovengenoemd

recht, indien de Makelaar/Taxateur met zijn/haar instemming is begonnen

met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde

termijnen zijn verstreken.

 1. In afwijking van het in artikel 46f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde

omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81

tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. De Makelaar/Taxateur berekent voor verleende diensten een honorarium dat hij met

Opdrachtgever is overeengekomen, te vermeerderen met BTW.

 1. Kosten, die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de

uitvoering van een opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden

gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met BTW.

 1. In geval van verscheidene Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk

aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.

 1. De Opdrachtgever heeft de plicht aan de Makelaar/Taxateur mededelingen te doen

die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn. In het geval de

Opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de

Makelaar/Taxateur het recht zijn onder artikel B. 5 genoemde honorarium aan te

passen.

 1. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd – na overleg met de Opdrachtgever – hulppersonen

in te schakelen en de kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

 1. Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar,

tenzij schriftelijk door de Makelaar/ Taxateur en Opdrachtgever anders is overeengekomen.

Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de

Makelaar/Taxateur gestelde termijn nakomt, zal de Makelaar/Taxateur aan de

Opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met

drie procent (3 %) te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip

van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van

de Opdrachtgever, welke kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde

bedrag met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) onverminderd

het recht om de werkelijke kosten te verhalen. De Makelaar/Taxateur is gerechtigd

vooruitbetaling te vorderen, alsmede tussentijdse afrekening van gedane

werkzaamheden.

 1. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de Makelaar/Taxateur

te zijn verricht zonder dat de Makelaar/Taxateur een resultaatsverplichting op zich

neemt. De Makelaar/Taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem

of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering

van een opdracht, behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door

opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de Makelaar/Taxateur zal

in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium.

In geen geval is de Makelaar/Taxateur aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-

en/of indirecte schade.

 1. Op alle verbintenissen tussen de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever en op deze

Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht (met uitzondering van de Nederlandse

internationaal privaatrechtelijke conflictenrechtsregels) van toepassing. De toepasselijkheid

van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale

koop van roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen

de Makelaar/Taxateur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of de totstandkoming

van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend ter

beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht

van de Makelaar/Taxateur om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde

rechter in het arrondissement van de Opdrachtgever.

 

C. Opdracht tot taxatie

 1. Onder een “opdracht tot taxatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een

opdracht tot het opnemen en waarderen van Voorwerpen door de Makelaar/Taxateur,

zomede het uitbrengen van bevindingen aan de Opdrachtgever.

 1. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Makelaar/Taxateur zijn bevindingen uit in

een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Opdrachtgever, een

zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/

vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de

datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere

omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

 1. De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Opdrachtgever. Alleen de Opdrachtgever kan

rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van

de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 1. Overeenkomstig artikel B.3 wordt een opdracht tot taxatie geacht voor bepaalde tijd

door de Opdrachtgever te zijn verstrekt. De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie

van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

D. Opdracht tot bemiddeling door de Makelaar

 1. Onder “opdracht tot bemiddeling” wordt, voor zover niet anders in deze algemene

voorwaarden blijkt, verstaan: een opdracht tot bemiddeling bij het tot stand komen en

het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Voorwerpen en tot al hetgeen

daarmede verband houdt.

 1. Een opdracht kan onder meer omvatten:

– het bespreken en adviseren over de mogelijkheden om tot een overeenkomst met

betrekking tot Voorwerpen te komen;

– het oordelen over de toestand, kwaliteit en waarde van Voorwerpen;

– het voeren van onderhandelingen door de Makelaar;

– begeleiding en advisering tijdens en na het sluiten van een overeenkomst.

 1. De Opdrachtgever zal de Makelaar bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en

geen gebruik maken van diensten van anderen dan de Makelaar alsmede, buiten de

Makelaar om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Voorwerpen sluiten zonder

betrokkenheid van de Makelaar en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De

Opdrachtgever die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is volledig

honorarium en kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door

toedoen van de Makelaar, tot stand komt.

 1. Overeenkomstig artikel B.3 wordt een opdracht tot bemiddeling geacht voor

onbepaalde tijd door de Opdrachtgever te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk door de

Makelaar en Opdrachtgever anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling

eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding

met wederzijds goedvinden, intrekking door de Opdrachtgever of teruggave van de te

bemiddelen Voorwerpen door de Makelaar. Indien en voor zover een opdracht tot

bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die

termijn.

 1. De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien:
 2. een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;
 3. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet

afwijkend van de opdracht;

 1. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een

overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is

van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door

handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel D. 3.

De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het

gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan

wel handelingen in strijd met het sub c bedoelde artikel, indien de overeenkomst is tot

stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is

gegeven, is verlopen.

 1. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der

partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de

Makelaar op honorarium en vergoeding van kosten onverlet.

 

 

 

 

 

 

DE AUTOTAXATEUR

Stefan Schonewille
Nije weg 4
9418 RG Wijster

+31(0)6 47 90 2855
info@deautotaxateur.nl

KvK nr. 74175939

Contact